Новини

МИГ Костенец 2010 – „Добри и безопасни условия на труд“

Актуално Дата: 14.12.17
МИГ „Костенец 2010”, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безМИГ Костенец 2010 – „Добри и безопасни условия на труд“възмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-1.027 
Процедурата се изпълнява в съответствие с приоритет 1: „Подкрепа за предприемачеството“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Костенец 2010“ и ще способства за постигане на Специфична цел 1.3: „Подобряване на работната среда в предприятията“.
Настоящата процедура има за цел да се подобри работната среда в предприятията от територията на МИГ Костенец 2010, чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и ефективни и гъвкави форми на организация на труда и управлението на човешките ресурси, което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията. Операцията също така цели да насърчи географската мобилност на работната сила в община Костенец като подкрепи работодателите чрез осигуряване на транспорт на наетите в предприятията лица, вкл. с цел запазване на тяхната заетост и повишаване нивата на устойчива заетост, когато работното място е извън населеното място на тяхното местоживеене.
Проектите ще се изпълняват на територията на община Костенец.
Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
1. Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятията;
2. Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място за заетите в съответното предприятие лица, за период до 12 месеца;
3. Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите;
4. Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др.
Общият бюджет на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 586 749.00 лв.
Процедурата ще бъда с няколко крайни срока за кандидатстване.
Първи краен срок за представяне на предложенията: 31.01.2018г. 17:00 часа.
Вторият срок за кандидатстване е до 31.05.2018г. до 17:00ч.
Третият срок за кандидатстване е до 16.11.2018г. до 17:00ч.