Новини

МИГ – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПИК 2014-2020

Актуално Дата: 01.12.17

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА: „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020” В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG16RFOP002-2.012 МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН „ПОДОБРЯВАНЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН


Процедурата за подбор на проекти се обявява в съответствие със стратегията за местно развитие и инвестиционен приоритет „Предоставяне на подкрепа за капацитета на МСП за растеж в рамките на регионалните, националните и международните пазари и за участие в процеса на иновации“.

Основната цел на процедурата е създаване на възможности за повишаване на продуктивността на предприятията, диверсификация на продуктовото портфолио и реализиране на продукцията на нови пазари чрез подкрепа с безвъзмездна финансова помощ в съответствие с Националната стратегия за насърчаване на МСП, а също и чрез подобряване на достъпа до финансиране.

Допустими кандидати по процедурата са малки и средни предприятия от територията на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин.

Допустими за финансиране са следните видове дейности:

1.Подкрепа за общи производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производство и чрез изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и технологии.

2.Подкрепа за специализирани услуги за МСП за развитие и укрепване на управленския капацитет.

3.Подкрепа за растеж на предприятия чрез подобряване на качеството и насърчаване на използването на ИКТ и услуги.

Процедурата е разработена като схема за минимална помощ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18-ти декември 2013 г.

Процедурата е с два крайни  срока за подаване на проектни предложения:

1-ви краен срок за  прием на проектни предложения: до 16.30 часа на 31 януари 2018г., включително.

2-ри краен срок за  прием на проектни предложения: до 16.30 часа на 31 юли 2018г., включително.

Бюджетът по процедурата за 1-ви период на прием е  1 565 830 лева.

Бюджетът по процедурата за 2-ри период на прием е  390 000 лева плюс остатъчни средства след приключването на първия прием.