Новини

Процедури ”Подкрепа за предприемачество” и „Развитие на социалното предприемачество“

Любопитно Дата: 18.12.17
Управляващият орган на ОП РЧР уведомява кандидатите по процедури BG05M9OP001-1.023 ”Подкрепа за предприемачество” и BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“, че списъците на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“, ще се публикуват в периода 08 – 12.01.2018 г.