Новини

Второ обществено обсъждане по процедура „НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

Полезно Дата: 18.12.17

Допустими кандидати:

  • микро, малко или средно предприятие  (по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средни предприятия)
  • независимо предприятие – т.е. няма свързани предприятия и предприятия партньори, включително чрез физически лица!
  • кандидатът трябва да е търговец по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или е еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.
  • кандидатът трябвада е регистриран в Търговския регистър след 31.12.2016 г.
  • над 50% от предприятието кандидат, към датата на обявяване на процедурата, се притежава от едно физическо лице предприемач.

Допустими разходи:

– Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на квалифициран персонал, необходим за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) и на административен персонал – до 50% от общо допустимите разходи по проекта за квалифициран персонал и до 30 000 лева за административен персонал.

– Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) – до 200 000 лева.

– Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи  (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) – до 30 000 лева.

–  Разходи за материали и консумативи, необходими за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) – до 20 000 лева.

–  Разходи за наем на работни помещения, режийни разходи (ток, вода, отопление, телефон и  интернет) и разходи за офис консумативи.

–  Разходи за външни услуги за:

  • структуриране на бизнес модела на кандидата;
  • изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на продукти (стоки или услуги);
  • разработване на технологии за производство на продукти (стоки);
  • изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на продукти (стоки или услуги);
  • създаване на интернет страница на кандидата.

–  Разходи за участие в събития в страната и чужбина (семинари, конференции, изложения) за представяне на кандидата и на неговите продукти (стоки или услуги), разширяване и развитие на дейността на кандидата, привличане на нови клиенти и свързване в мрежи – разходи за такси за участие, разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на квалифицирания персонал на кандидата – до 20 000 лева.

–  Разходи за визуализация – до 2000 лева.

Процедурата ще стартира през януари 2018 г.