Новини

СНЦ „МИГ– ОБЩИНА МАРИЦА“ С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПИК 2014-2020

Актуално Дата: 01.12.17

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ОБЩИНА МАРИЦА“ С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА: „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020” В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG16RFOP002-2.013 МИГ – ОБЩИНА МАРИЦА М08  „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ“.


Процедурата за подбор на проекти се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Основната цел на процедурата е повишаване на конкурентоспособността на местната икономика на територията на МИГ – Община Марица чрез повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на тези територии, увеличаване на тяхното участие във веригата на добавена стойност и ускоряване на постигането на пазарна устойчивост при условията на силно динамична икономическа и конкурентна пазарна среда с цел подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на предприятията.

Допустими кандидати по процедурата са малки и средни предприятия от територията на МИГ – Община Марица.

Допустима за финансиране е следната дейност:

1.Подкрепа за общи производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производство и чрез изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и технологии.

Процедурата е разработена като схема за минимална помощ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18-ти декември 2013 г.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 900 000 лева.

Процедурата е с три крайни срока за подаване на проектни предложения:

Първи краен срок – 30.01.2018г. – 17.00 часа

Втори краен срок – 31.03.2018г. 17.00 часа. (в случай че са налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения).

Трети краен срок –  31.08.2018г. 17.00 часа. (в случай че са налични остатъчни средства от първия и втория краен срок за подаване на проектни предложения).