ОбратноАктуални програми

Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014-2018

МЯРКА „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯ“

 

Изисквания към кандидатите

 

За финансова помощ за мярката могат да кандидатстват съществуващи микро-, малки и средни предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия относно определението на микро-, малки и средни предприятия, както и предприятия, които не са обхванати от тези определения и са с по-малко от 750 служители или оборот, по-малък от 200 милиона евро.

 

Подпомагани дейности 

 

1)    Изграждане, придобиване, включително и на лизинг, или подобрения на недвижимата собственост по отношение на:

 

(a)  контрол на температурата;

(b)  инфраструктурата на избеното помещение;

 

2)    Закупуване или закупуване на лизинг на нови машини и оборудване, включително и на компютърен софтуер по отношение на:

a)    машини/оборудване за преработката на грозде;

b)    оборудване за контрол на ферментацията, оборудване за обработка на вино и гроздова мъст;

c)    оборудване за контрол на температурата;

d)    оборудване за преместване на виното в избените помещения;

e)    оборудване за технология, свързана с пенливи вина;

f)    оборудване за бутилиране, етикетиране, опаковане;

g)    оборудване за управление на отпадните води;

h)    оборудване на инфраструктурата на избата;

i)     оборудване за съхранение, смесване, грижа и стареене на виното;

j)     софтуер за управление на изба;

 

3)    общи разходи, свързани с разходите, посочени в т. 1 и 2, като хонорари на архитек­ти, инженери и консултанти, предпроектни проучвания, придобиване на патентни права и лицензи.

 

Финансова помощ

Финансова помощ в размер до 50 % се предоставя на микро-, малки и средни предприятия.

Финансовата помощ се съкращава наполовина за предприятия с над 250 по-малко от 750 служители или оборот, по-малък от 200 милиона евро.

 

Максималният размер на общите допустими разходи по мярка „Инвестиции в предприятия“ за един кандидат е левовата равностойност на 400 000 евро. Плащанията по инвестиционния проект могат да бъдат окончателни и не се допускат авансови и междинни плащания на финансовата помощ.

 

Срок за изпълнение на инвестицията

Максималният срок за изпълнение на дейностите по ал. 1 е до края на втората винарска година, следваща годината на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ, сключен между одобрения кандидат и ДФЗ.

 

МЯРКА „ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ И КОНВЕРСИЯ НА ЛОЗЯ“

 

Изисквания към кандидатите

 

Финансова помощ по  мярката могат да получат гроздо и винопроизводителите, вписани в лозарския регистър по чл. 27 от Закона за виното и спиртните напитки.

 

Подпомагани дейности

 

1)    Конверсия на сортовия състав на насаждението със сортове, класифицирани за съответните лозарски райони на страната чрез:

 

a)    презасаждане без промяна на местонахождението на лозята – практики изкореняване, засаждане, изграждане на подпорна конструкция;

b)    присаждане – практики присаждане, грижи за присадените лози;

 

2)    Преструктуриране на лозята чрез:

 

a)    презасаждане с промяна на местонахождението на лозята – практики изкореняване, засаждане, изграждане на подпорна конструкция;

b)    засаждане с права от националния резерв – практики засаждане, изграждане на подпорна конструкция;

 

3)    Подобряване на техниките за управление на лозята чрез:

 

a)    смяна на формировката със смяна на подпорната конструкция – практики резитби и изграждане на новата подпорна конструкция;

b)    изграждане на подпорна конструкция на съществуващи лозови насаждения, включително новосъздадени – самата дейност е конкретна практика;

c)    смяна на подпорна конструкция на съществуващи лозови насаждения – практики смяна на съществуваща с нова подпорна конструкция;

d)    изграждане на съоръжения за борба с ерозията чрез практики за:

-          изграждане на противоерозионна агротехника (оттокозадържащи или оттокоотвеждащи бразди и/или колектори, затревени или не);

-          изграждане на подземни колектори за дренаж (отводняване);

-          изграждане на шахти и канали за отводняване (изграждане, почистване и оформяне на изкопи за траншеи за дренажните тръби, полагане на дренажни тръби);

-          изграждане или реконструкция на тераси;

e)    изграждане на хидромелиоративни съоръжения – системи за капково напояване и включва разходи за закупуване на помпена станция (генератор, буферен съд, автоматизация), оборудване (тръби, маркучи, скоби, кранове, клапани и др.), работа по инсталиране на системата, материали.

 

Обезщетение за загуба на доход

 

За дейностите по презасаждане на винени лозя, одобрените кандидати получават обезщетение за загуба на доход в една от следните форми:

 

  1. Разрешение за едновременно отглеждане на стари и нови лозови насаждения за определен период от време (право на отложено изкореняване), който не надвишава три години, до края на преходния режим за правата за засаждане;

 

  1. Парично обезщетение – предназначено да компенсира загубата на приходи в периода до встъпване в плододаване на новосъздадените лозови насаждения за определен период от време, който не надвишава три години, с цел полагане на грижи за същите и опазване на околната среда.

 

Недопустими инвестиции за подпомагане

 

  1. Презасаждане на лозарски парцел със същия винен сорт в съответствие със същата система за култивиране, представляващо обичайно обновление на лозята, които са приключили естествения си жизнен цикъл;

 

  1. Защита от щети, нанесени от диви животни, чрез изграждане на огради или с активна защита, която включва човешки звуци;

 

  1. Защита от щети, нанесени от птици, чрез покриване на лозовите насаждения с предпазни мрежи, закупуване на машини за плашене на птици или с активна защита, която включва човешки звуци;

 

  1. Защита от градушка чрез покриване на лозовите насаждения с предпазни мрежи;

 

  1. Изграждане на прегради/стени срещу вятър;

 

  1. Изграждане на пътища в рамките на лозовото насаждение или които водят до него;

 

  1. Подмладяване на лозовите насаждения и попълване на празни места от пропаднали растения с нов посадъчен материал (подсаждане);

 

  1. Смяна на формировката от един вид в същия в зависимост от височината на стъблото – нискостъблени, средностъблени и високостъблени.

 

Финансова помощ

Максималният размер на финансовата помощ за мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ е 75 % от стойността на действителните разходи за изпълнение на всяка конкретно определена дейност на база определени пределни цени по приложение № 1.

 

Срок за изпълнение на инвестицията

Максималният срок за изпълнение на дейностите по ал. 1 е до края на втората винарска година, следваща годината на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ, сключен между одобрения кандидат и ДФЗ.

 

 

 

 

За повече информация натиснете тук