ОбратноАктуални програми

ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

ОПИК 2014-2020 г., като част от изпълнението на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България според Споразумението за партньорство 2014-2020 г., е тясно свързана с целта за растеж и заетост (Growth and Jobs) и приноса на България за постигането на трите взаимно допълващи се типа растеж според „Европа 2020‖: - интелигентен растеж: изграждане на икономика, основаваща се на знания и иновации; - устойчив растеж: насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна икономика с по-ефективно използване на ресурсите; - приобщаващ растеж: стимулиране на икономика с високи равнища на заетост, която да доведе до социално и териториално сближаване. 

Бюджетът на програмата в частта европейско финансиране е 1 202 млн. евро. 

Програмата се фокусира върху 5 области на интервенция:

- Технологично развитие и иновации;

- Предприемачество;

- Конкурентоспособност и продуктивност;

- Енергийни технологии и енергийна ефективност;

- Ресурсна ефективност; 

Актуална информация за времевата рамка на планираните процедури за 2015 година можете да намерите тук.