ОбратноАктуални програми

“Подобряване на производствения капацитет в малки и средни предприятия"

Екипът на Интер Консулт Груп ООД предлага на Вашето внимание информация във връзка с възможността да кандидатствате по схема за безвъзмездна помощ “Подобряване на производствения капацитет в МСП” по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020г. 

Цел на процедурата: Предоставяне на инвестиционна подкрепа на българските малки и средни предприятия (МСП) с цел подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на предприятията.

Териториален обхват:  Цялата страна.

Максимална продължителност на индивидуален проект:  18 месеца (от влизане в сила на договора за безвъзмездна помощ).

 

Кандидати по тази схема могат да бъдат:

 

−Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите;

−Да отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014.

−Да имат минимум три приключени финансови години преди датата на обявяване на процедурата за подбор на проекти;

−Да развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват в определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 сектори;

−Да са реализирали минималния размер нетни приходи от продажби през последните три приключили финансови години, посочен в насоките за кандидатстване за съответната категория предприятие;

−Кандидати, които към датата на обявяване на процедурата имат два или повече приключили и/или в изпълнение договора за безвъзмездна помощ по ОПРКБИ и ОПИК са недопустими за финансиране.

Потенциалните кандидати не могат да участват в процедурата за подбор на проекти и не могат да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че попадат в забранителните режими на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 от 17 юни 2014 година, а също и в случаите, когато не са допустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.

 

Допустими икономически сектори за МСП, определени в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020:

 

В рамките на един краен срок за кандидатстване ще бъде допустимо подаване на проектни предложения само от кандидати с код на основна икономическа дейност в една от определените групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност, както следва:

 

      Високотехнологични и средно високотехнологични  промишлени производства:

 

С20 „Производство на химични продукти“

C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“

C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“

С27 „Производство на електрически съоръжения“

С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“

С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“

С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

 

      Интензивни на знание услуги:

 

J58 „Издателска дейност“

J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“

J60 „Радио- и телевизионна дейност“

J61 „Далекосъобщения“

J62 „Дейности в областта на информационните технологии“

J63 „Информационни услуги“

М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

 

      Нискотехнологични и средно нискотехнологични  промишлени производства:

 

С10 „Производство на хранителни продукти“

С11 „Производство на напитки“

С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“

С14 „Производство на облекло“

С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“

С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“

С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“

С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“

С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“

С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“

С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“

С24 „Производство на основни метали“

С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“

С31 „Производство на мебели“

С32 „Производство, некласифицирано другаде“

С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“

 

Допълнително приоритизиране на проектни предложения:

 

По процедурата ще се приоритизират проекти в областите на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС).

По процедурата ще се приоритизират проекти изпълнявани на територията на Северозападния район за планиране, включващ областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен, в съответствие с предвиденото в Споразумението за партньорство прилагане на териториален подход за целенасочена подкрепа на този район.

Допустими дейности:

 

  • Дейности за подобряване на производствените процеси и/или
  • Дейности за добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги, и/или
  • Дейности за разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятията и/или
  • Дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.

 

Допустими разходи:

 

  • Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на дейностите по проекта;
  • Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи, необходими за изпълнението на дейностите по проекта.