ОбратноАктуални програми

Мярка 4 „Инвестиции в материални активи”, Подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“

Изисквания към кандидатите

 

Земеделски производители /Физически и Юридически лица/:

 

 1. Кандидатите за подпомагане следва да са регистрирани земеделски производители в съответствие със Закона за подпомагане на земеделските производители;
 2. Минималния стандартен производствен обем на стопанството на кандидата следва да бъде не по малко от 8 000 евро;
 3. Кандидатите, юридически лица следва да докажат доход от земеделска дейност и/или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ;
 4. Критериите за допустимост по  т. 3 не се прилагат за кандидати с проекти в селски райони, създадени до 1 година преди кандидатстването за проекти с инвестиции изцяло  в: сектор „животновъдство”, сектор „плодове и зеленчуци”, производство на „етерично – маслени и медицински култури” и производство на технически култури.

 

Допустими разходи

 

 1. Закупуване/придобиване, строителство или обновяване на сгради и друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство на ниво стопанство, включително такава използвана за опазване на околната среда, като: торосъбирателни площадки, складове за съхранение на биомаса, недвижима собственост за обработване на отпадъчни води/утайки, съоръжения за съхранение на силаж, и т.н.;

 

 1. Закупуване, вкл. чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски транспортни средства, включително камиони, цистерни за събиране на мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици;

 

 1. Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг;
 2. Разходи за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
 3. Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта;
 4. Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”;
 5. Разходи за закупуване на земя до 10 % от общия размер на допустимите инвестиционни разходи.

 

Финансови условия

 

Финансовата помощ е в размер на 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи;

 

Размерът на финансовата помощ се увеличава с до 20 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи в следните случаи:

 

-          За проекти представени от млади земеделски стопани финансовата помощ се увеличава с 10 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи;

-          За проекти за колективни инвестиции представени от 6 до 10 земеделски производители финансовата помощ се увеличава с 10 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи;

-          За проекти за колективни инвестиции, представени от над 10 земеделски производители или групи/организации на производителите финансовата помощ се увеличава с 20 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи;

-          За интегрирани проекти и/или такива свързани със сливания на организации на производители финансовата помощ се увеличава с 10 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи;

-          За проекти с инвестиции в райони с природни и други специфични ограничения финансовата помощ се увеличава с 10 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи;

-          За проекти с дейности, подпомагани по линия на ЕПИ за селскостопанска производителност финансовата помощ се увеличава с 10 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи;

-          За проекти с инвестиции за изпълнение на дейности по мярка „Биологично земеделие” финансовата помощ се увеличава с 15 % от общия размер на допустимите з

-          а финансово подпомагане разходи.

Максималното комбинирано подпомагане за проект на индивидуален бенефициент е не повече от 70 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Максималното комбинирано подпомагане за проекти за колективни инвестиции е не повече от 90 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

 

Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е в рамките на  10 000 евро.

Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на Програмата е в рамките на  1 500 000 евро.