ОбратноАктуални програми

Mярка 4 “Инвестиции в материални активи”, Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Изисквания към кандидатите

 

 1. Земеделски производители /Физически и Юридически лица/, регистрирани съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители  и Групи на производители;
 2. Предприятия /Физически и Юридически лица/.
 3. Кандидатите следва да отговарят на критериите за микро-, малко, средно или  голямо предприятие и да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

 

Допустими разходи

 

 1. Инвестиции в процеси и технологии за производство на продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка;
 2. Инвестиции свързани с изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи необходими за производството и маркетинга;
 3. Инвестиции в инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга;
 4. Инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене с цел запазване качеството на продукцията;
 5. Инвестиции в специализирани транспортни средства за превоз на суровини и/или готова продукция, включително хладилни транспортни средства;
 6. Инвестиции свързани с внедряването на системи за управление на качеството;
 7. Преработка на биомаса за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници;
 8. Инвестиции за постигане съответствие със стандартите на Общността, включително пречиствателни съоръжения;
 9. Изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са за нуждите на производствения процес, включително и чрез финансов лизинг; 
 10. Закупуване на земя за изграждане на недвижими активи, свързани с производствената дейност;
 11. Разходи, свързани с проекта, като разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, технико- икономически оценки и анализи, маркетингови стратегии, разработване на бизнес план, придобиване на ноу-хау, патенти и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на дейностите по проекта.

 

Финансови условия

 

Финансовата помощ за микро-, малко или средни предприятия е в размер на 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи;

 

Финансовата помощ за големи предприятия (с персонал над 250 души) е в размер на 40 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи; 

 

Размерът на финансовата помощ се увеличава с 10 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи в следните случаи:

-   За проекти с дейности, подпомагани по линия на ЕПИ.

Помощта по мярката за инвестиции свързани с преработка и/или маркетинг се отпуска в съответствие с общите правила за държавна помощ в случаите на преработка на продукти от Приложение І в продукти извън Приложение І

 

Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е в рамките на  10 000 евро.

Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на Програмата е в рамките на  3 000 000 евро.