ОбратноАктуални програми

ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020

ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 е официално одобрена от българското Правителство и Европейската комисия. 

За първи път в България ще действа Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Тя ще насочи над 701 млн. евро за провеждане на реформи и решаване на най-наболелите проблеми в българското образование. Инвестициите в тази програма ще бъдат съсредоточени в повишаване качеството на българското образование, съобразено с нуждите на бизнеса от квалифицирани кадри. Приоритет на програмата е модернизация и подобряване на условията в образователните и научни заведения, както и развитието на потенциала за разработване на научни изследвания и иновации, насочени към областите на специализация по Стратегията за интелигентна специализация.

Програмата има четири приоритетни оси:

Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“

Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“

Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“

Приоритета ос 4  „Техническа помощ“

Основните цели на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ в контекста на стратегията „Европа 2020“ са:

∙    повишаване на инвестициите за наука и научни изследвания до 1,5% от БВП;

∙    намаляване  процента на преждевременно напусналите училище под 11%;

∙   увеличаване процента на завършилите висше образование до 36% от хората между 30 и 34 годишна възраст.

Индикативна годишна работна програма по ОПНОИР за 2015 г.