ОбратноАктуални програми

Стартира прием по програма „Добри и безопасни условия на труд“

Обявена процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“.

Схема BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“ има за цел да подобри работната среда в предприятията, чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и, ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управлението на човешките ресурси, което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията.

Операцията също така цели да насърчи географската мобилност на работната сила в страната като подкрепи работодателите чрез осигуряване на транспорт на наетите в предприятията лица, вкл. с цел запазване на тяхната заетост и повишаване нивата на устойчива заетост, когато работното място е извън населеното място на тяхната месторабота.

Краен срок за представяне на проектното предложение е 14.06.2016 г. 17:30 часа.

Информационно писмо по процедура „Добри и безопасни условия на труд“.

За повече информация натиснете тук