ОбратноНовини и събития

„Интер Консулт Груп“ ООД с договор за предоставяне БФП по ОП РЧР

„Интер Консулт Груп“ ООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, чрез процедура за подбор на проекти - BG05M9OP001-1.003 "Ново работно място 2015" със следните параметри:

Проект: „Нови рабтни места в „Интер Консулт Груп“ ООД“

Главна цел: Проектното предложение има за цел да създаде условия за устойчива заетост и да повиши конкурентоспособността на новонаетите в "ИНТЕР КОНСУЛТ ГРУП“ ООД.

Размер на безвъзмездната финансова помощ: 112 524,87лв., от които  95 646.14лв. в т.ч. от Европейски Социален Фонд и 16 878.73 лв. Национално съфинансиране.

Начална дата: 08.08.2016 г.

Крайна дата: 08.11.2017 г.

Срок на изпълнение на договора: 15 месеца.

Управляващ орган: Министртсво на труда и социалната политика.

-------------------------------------------------------www.eufunds.bg-------------------------------------------------------

Договор BG05M9OP001-1.003-1395-C01

ПРОЕКТ: „НОВИ РАБОТНИ МЕСТА В "ИНТЕР КОНСУЛТ ГРУП" ООД”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на  Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.