ОбратноНовини и събития
УО НА ОПИК ПУБЛИКУВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ЕТАП „ОЦЕНКА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТТА“ ПО ПРОЦЕДУРА № BG16RFOP002-1.001 „ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА”

УО НА ОПИК ПУБЛИКУВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ЕТАП „ОЦЕНКА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТТА“ ПО ПРОЦЕДУРА № BG16RFOP002-1.001 „ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА”

Управляващия орган на ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2016 публикува Допълнителен списък на проектни предложения, предложени за отхвърляне на етап "Оценка на административното съответстие и допустимостта" включени за разглеждане и оценка по процедура за предоставяне на безвузмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.001 "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията".

Средата на Август Управляващия орган на ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2016 публикува първи Списък на проектни предложения, предложени за отхвърляне на етап "Оценка на административното съответстие и допустимостта".

Първи списък.

Допълнителен списък.

Общо 156 отхвърлени проекта на този етап.

Източник: Eufunds.bg