ОбратноНовини и събития
Документация по процедура за избор на изпълнител с Публична покана съгласно ПМС 160/01.07.2016 г.

Документация по процедура за избор на изпълнител с Публична покана съгласно ПМС 160/01.07.2016 г.

„Интер Консулт Груп“ ООД, в качеството си на бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.003-1395-C01 по ОПРЧР, провежда процедура с Публична покана съгласно разпоредбите на ПМС №160/01.07.2016 г. за възлагане на поръчка за оборудване, свързано със създаването на нови работни места в трите офиса на компанията с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 1 брой видеоконферентна система“. 

Документацията за участие е достъпна от тук. 

Краен срок за подаване на оферти: 21.11.2016 г. 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по проект  BG05M9OP001-1.003-1395 „Нови работни места в Интер Консулт Груп ООД“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Интер Консулт Груп“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.