ОбратноУслуги

Административно управление на изпълнението на проекта;

Експертите на ИНТЕР КОНСУЛТ ГРУП могат да ви окажат съдействие при административно управление на вашия проект за безвъзмездна помощ, в съответствие с определените за схемата правила за изпълнение на проекта.

 

Можете да разчитате на нас за:

 

• Провеждане на работна среща на място при клиента за сформиране на екип за изпълнение на проекта, разписване и възлагане на отговорности между отделните членове, вкл. консултанта и запознаване с основни изисквания и характерни моменти при изпълнение на проекта;

 

• Подготовка на план за изпълнение на дейностите;

 

• Подготовка на тръжна процедура за избор на изпълнител;

 

• Присъствие на сесия за отваряне на оферти и подготовка на приложимите съпроводителни документи;

 

• Съдействие при комуникация с Компетентния орган и Междинното звено по повод на текущото отчитане на напредъка на проекта, включително подготовка на придружителни писма и документи, искания за изменения и др.;

 

• Подготовка на междинен (ако е приложимо) и финален финансов и технически отчет с необходимите приложения, искане за балансово плащане, придружителни писма и др.;

 

 

Ползи

Резултат

 

Имате водач в дебрите на административните процедури и правила.

 

Професионално и навреме подготвени документи за отчитане напредъка на проекта:

Можете да се възползвате от ценни препоръки за по-лесно администриране при изпълнението на проекта.

→ Междинни и финални отчети

→ Тръжни процедури

→ Облекчена комуникация с мониториращите органи