Процедури

Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите

Дата на обявяване на процедурата: 23.11.2017 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения: 16:00 часа на 23.04 2018 г.
Общ размер на БФП по процедурата (в лв.): 71 644 656.10 лева
Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект: 200 000 лева.
Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на индивидуален проект в зависимост от  категорията на предприятието-кандидат:
 • Микро предприятия: 750 000 лева;
 • Mалки предприятия: 1 000 000 лева;
 • Средни предприятия: 1 500 000 лева.
Допустими кандидати:
1) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.
2) Допустими по настоящата процедура са само кандидати, които са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014.
3) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които имат минимум три приключени финансови години (2014, 2015 и 2016 г.) преди датата на обявяване на процедурата.
4) Кандидатите осъществяват дейност (основна или допълнителна) в сектор C „Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008).
5) Икономическата дейност, за която кандидатстват попада в сектор C „Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на икономическите дейности.
6) Потенциалните кандидати не могат да участват в процедурата за подбор на проекти и не могат да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че попадат в забранителните режими на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 от 17 юни 2014 година, Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г., Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета, Закон за управление на средствата от Европейките структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ).
7) Кандидати могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.
Допустими дейности:
Допустими по настоящата процедура са проекти, включващи следните дейности:
Елемент А „Внедряване“ (задължителен)
 1. Внедряване на технологични и ИКТ решения и методи за оптимизиране на производствените процеси и намаляване на използваните суровини, използване на алтернативни суровини и/или намаляване на образуваните отпадъци в съществуващо производство.
 2. Внедряване на съвременни технологии за предотвратяване образуването на отпадъци в съществуващо производство.
 3. Внедряване на съвременни технологии, които позволяват повторна употреба на произвеждания продукт, многократната му употреба или удължаване времето му на употреба.
 4. Внедряване на съвременни технологии, които позволяват рециклиране на отпадъците, получени при производството; рециклиране на произвеждания продукт след употребата му; разглобяване на произвеждания продукт след неговата употреба с оглед улесняване на рециклирането или оползотворяване на отпадъците от продукта.
 5. Внедряване на съвременни технологии за влагане на отпадъците като суровина в съществуващо производство или използването им за производството на друг продукт.
 6. Внедряване на иновационни производствени материали и повишаване използването на рециклируеми материали в съществуващо производство.
Елемент Б „Консултантски услуги“ (незадължителен)
 1. Консултантски услуги от инженерно-технически характер в подкрепа на дейностите по Елемент А Внедряване.
Елемент В „Други инвестиции, услуги и мултиплициране на резултатите“ (задължителен)
 1. Въвеждане на оборотни цикли за използване на водите в производствените процеси или други дейности, свързани с пречистване на отпадъчните води;
 2. Изготвяне на технологичен одит на проекта за целите на процедурата.
 3. Организиране и провеждане на събития за мултиплициране на резултатите от проекта – пресконференции, кръгли маси, работни срещи, представяне в медиите.
 4. Публикации в традиционни и дигитални медии за мултиплициране на резултатите от проекта.
 5. Визуализация на проекта.
 6. Одит на проекта – (извършен от регистриран одитор) – приложимо за проекти с размер на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро (1 466 872,5 лв.) в съответствие с чл. 207 от Делегиран регламент на Комисията (ЕО) № 1268/2012 относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС,Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза.
 7. Извършване на измервания на показателите за емисии от акредитирани лаборатории.
Допустими по процедурата са следните видове разходи:
Елемент А „Внедряване“
1) Разходи за машини, съоръжения, оборудване, представляващи дълготрайни материални активи , необходими за изпълнението на дейностите по елемента.
2) Разходи за права върху патенти, лицензи, „ноу-хау“, разработване на софтуер, специализирани компютърни приложения за дизайн и разработване на продукти или процеси и др., представляващи дълготрайни нематериални активи, необходими за изпълнението на дейностите по елемента.
Елемент Б „Консултантски услуги“
1) Разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер в подкрепа на дейностите по Елемент А.
Елемент В „Други инвестиции, услуги и мултиплициране на резултатите“
1) Разходи за въвеждане на оборотни цикли за използване на водите в производствените процеси или други дейности, свързани с пречистване на отпадъчните води;
2) Консултантски услуги за изготвяне на технологичен одит на проекта – до 5 000 лв.
3) Разходи за организиране и провеждане на събития за мултиплициране на резултатите от проекта – разходи за наем на зали и техническо оборудване за провеждане на събитията.
4) Разходи за публикации в традиционни и дигитални медии за мултиплициране на резултатите от проекта.
5) Разходи за визуализация на проекта – до 1 000 лв (допустими са само разходи за стикери, временен билборд, постоянна табела или постоянен билборд).
6) Разходи за одит на проекта – до 5 000 лв. (приложимо за проекти с размер на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро (1 466 872,5 лв.) в съответствие с чл. 207 от Делегиран регламент на Комисията (ЕО) № 1268/2012 относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза).
7) Такси за извършване на измервания на показателите за емисии от акредитирана лаборатория.