Новини

Зам.-министър Ефремова: Неактивните лица са потенциалът, който ще подготвим за бизнеса

Актуално Дата: 27.01.23

Неактивните лица са потенциалът, за който ще работим, за да го подготвим като кадри за нуждите на бизнеса. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на бизнес форума „Пари по плана за възстановяване и европейските структурни фондове“, организиран от КРИБ и в. „24 часа“. Тя подчерта, че активирането на неактивни лица е едно от предизвикателствата, които се адресират с мерките по Програма „Развитие на човешките ресурси“ и въпреки безпрецедентно ниската безработица и резерва на пазара на труда, активирането на неактивните хора продължава да е трудно. Зам.-министърът открои предизвикателствата, които се очаква да бъдат разрешени с мерките по ПРЧР – повишаване броя на хората с дигитални и нови умения, подготовка за „зеления“ преход и дигитализацията, преодоляване на разликите между търсени и предлагани умения на пазара на труда, младежката заетост, адаптиране на работниците и предприятията към промените и баланса между личния и професионалния живот.

ПРЧР разполага с над 797,5 млн. лв. за осигуряване на подкрепа за разкриване на нови работни места и квалификация на работната сила, насърчаване на географската и трудовата мобилност и развитие на предприемачеството и социалната икономика. Общо 735 млн. лв. ще бъдат насочени към младежите, за да им бъдат осигурени по-добри възможности за първа работа, да повишат уменията си, както и да бъдат идентифицирани и активирани неактивните младежи, които нито работят, нито са в образование или обучение. С над 193 млн. лв. ще бъдат финансирани различни мерки за адаптиране на работната среда, оптимизация на работните процеси и осигуряване на социални придобивки на работното място. Общо 400 млн. лв. ще бъдат насочени към организирането на обучения за професионална квалификация и преквалификация, дигитални и „зелени“ умения, както и за изграждане на умения според нуждите на работодателите. С над 47,7 млн. лв. ще бъдат реализирани мерки за осигуряване на балансирано участие на жените и мъжете на пазара на труда, както и за мерки за остаряване в добро здраве.

По време на бизнес форума Ефремова представи пред работодателите възможностите за кандидатстване през настоящата година по Програма „Развитие на човешките ресурси“ и Плана за възстановяване и устойчивост. Те са насочени към повишаване уменията на работещите и безработните, осигуряване на възможности за субсидирана заетост и ментор на работното място, адаптирана работна среда и др. Зам.-министърът представи мерките „Започвам работа“, „Родители в заетост“, „Дигитални умения“, „Квалификация, умения и кариерно развитие на заети лица“, „Младежка заетост +“, „Адаптирана работна среда“, „Нови умения“, „Насърчаване на социалната икономика на местно и регионално ниво“, „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“ и „Устойчива заетост за лица в неравностойно положение“.

„Темата за дигиталните обучения е изключително добре застъпена и в Програма „Развитие на човешките ресурси“ и в Плана за възстановяване и устойчивост“, подчерта зам.-министърът. Тя уточни, че в средата на 2023 г. по ПРЧР ще бъде отворена за кандидатстване мярката „Дигитални умения“, която е насочена към безработни и неактивни лица, включително младежи. По операцията ще бъдат организирани обучения за подобряване на дигиталните умения, като за безработните участници ще бъдат осигурени стипендии и транспорт за периода на обученията. Бюджетът на мярката е в размер на 40 млн. лв., с които се очаква да бъдат обхванати над 40 000 безработни и неактивни лица. Допустим кандидат по процедурата е Агенцията по заетостта.

По Плана за възстановяване и устойчивост също се работи по реализацията на инвестиционното намерение за обучения за дигитални умения. Обученията ще започнат през 2023 г., като целта е през 2023 г. да бъдат обучени най-малко 100 000 заети и безработни лица, а до края на изпълнение на проекта се предвижда 500 000 лица да бъдат включени в обучения, включително за дигитални умения. Планирано е създаването на виртуална платформа за обучения, в която ще се провеждат не само обучения за дигитални умения, но и други обучения. В платформата ще бъде създадена възможност за валидиране на умения, придобити по неформален път.