Новини

УДЪЛЖЕН Е СРОКЪТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ „МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ“

Актуално Дата: 20.02.23

Със Заповед на Ръководителя на Управляващия орган (УО) на Програма „Образование“ 2021-2027 г. (ПО) е удължен срокът за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR001-3.001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“ в рамките на Приоритет 3 „Връзка на образованието с пазара на труда“ на програмата.

Новият краен срок за подаване на проектно предложение от Конкретния бенефициент – Министерство на образованието и науката, е 22.03.2023 г., 17:30 часа. Проектното предложение се подава само в електронен формат, подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез ИСУН 2020.

Изменените Условия за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси: http://opnoir.bghttps://eumis2020.government.bg и https://www.eufunds.bg.