Процедури

Партньорства в здравеопазването (2022) към програма Хоризонт Европа (2021-2027)

Партньорства в здравеопазването (2022) – Partnerships in Health (2022), официално име на схемата: European partnership on transforming health and care system (HORIZON-HLTH-2022-CARE-10)

Основни цели на тази схема са да се подкрепи ключови цели на програма Хоризонт Европа за:

 • осигуряване на достъп до иновативни, устойчиви здравни услуги с високо качество;
 • устойчив Европейски Съюз подготвен за възникващи заплахи в здравеопазването;
 • висококачествени дигитални услуги за всички.

Проектните предложения по тази схема следва да са изготвени и насочени към следните очаквани резултати:

 • Изследователи от европейските страни и региони се ангажират с усъвършенствани съвместни изследвания за трансформиране на системите за здравеопазване и грижи;
 • Органите за здравеопазване и грижи, политиците и други заинтересовани страни използват резултатите от изследванията, за да разработят базирани на факти стратегии и политики за трансформиране на здравните системи и да се поучат от добрите практики на европейските държави и региони;
 • Доставчиците и специалистите по здравеопазване прилагат иновативни начини за предоставяне на грижи и поддържане на здравето на населението;
 • Органите за здравеопазване, политиците и други заинтересовани страни планират и извършват ефективни инвестиции в системите за здравеопазване и грижи на национално/регионално ниво, за да използват иновативни решения и модели;
 • Налице е увеличен брой новатори и по-силни местни/регионални екосистеми от заинтересовани лица, които улесняват възприемането на успешни иновации в здравеопазването;
 • Гражданите и здравните специалисти са повишили цифровата и здравната грамотност;
 • Страните си сътрудничат по-добре и използват специфични за контекста знания и доказателства, за да направят своите системи за здраве и грижи по-устойчиви по отношение на предстоящите нужди и кризи.

Партньорството трябва да събере широк кръг участници с обща визия за бъдещите системи за здравеопазване и грижи. Чрез целите на „Хоризонт Европа“ партньорството трябва да допринесе за постигането на следните приоритети на Европейската комисия:

 • Насърчаване на нашия европейски начин на живот
 • Икономика, която работи за хората
 • Европа, подходяща за дигиталната ера
 • Европейска зелена сделка

Благодарение на капацитета си да събере различни заинтересовани страни (напр. компании, финансиращи изследвания, здравни институции, иноватори, създатели на политики), да създаде критична маса от ресурси и да приложи дългосрочна стратегическа програма за научни изследвания и иновации (СПНИИ), партньорството ще преследва следните цели:

 • Подкрепа за мултидисциплинарна научноизследователска и развойна дейност за запълване на пропуските в знанията, представяне на доказателства и разработване на насоки и инструменти в приоритетни области за трансформация на системите за здравеопазване;
 • Подпомагане на интердисциплинарното развитие на услугите, политиките и организационните иновации в системите за здравеопазване;
 • Укрепване на общността за научноизследователска и развойна дейност в областта на системите за здравеопазване и грижи,
 • Подобряване на способността на участниците в здравеопазването и грижите да възприемат иновативни решения,
 • Събиране на заинтересовани страни за разработване на екосистемите, необходими за бързо възприемане на иновациите от системите за здравеопазване и грижи.

Европейското партньорство за трансформиране на системите за здравеопазване и грижи следва да се осъществи чрез съвместна програма от дейности, вариращи от научни изследвания до координационни и мрежови дейности, включително обучение, демонстрационни, пилотни и разпространяващи дейности, които да бъдат структурирани по следните основни градивни елементи:

 • Съвместно прилагане на СПНИИ;
 • Съвместни годишни покани за научноизследователска и развойна дейност, приложни научноизследователски и развойни дейности, пилотни проекти, туининг проекти;
 • Съвместни годишни призиви за експериментално развитие и финансиране на иновации, съвместно създаване, участие на крайни потребители, нови концепции за грижи и иновативни решения за подпомагане на здравето съгласно дефиницията на СЗО; развитие на екосистеми, бизнес модели;
 • Дейности за изграждане на капацитет;
 • Дейности за повишаване на здравната и цифровата грамотност сред гражданите и практикуващите здравни грижи;
 • Флангови мерки.

Партньорството е отворено за всички държави -членки на ЕС, както и за страни, свързани с Хоризонт Европа, и ще остане отворено за тези страни, които желаят да се присъединят. Тя трябва да включва следните участници:

 • Министерства, отговарящи за политиката за научноизследователска и развойна дейност, както и национални и регионални агенции и фондации за финансиране на научноизследователска и развойна дейност и технологии;
 • Министерства, отговарящи за политиката в областта на здравеопазването и грижите, както и национални и регионални здравни и грижовни органи, организации и доставчици.

Бюджет: 100 000 000 евро

Брой очаквани одобрени проекти: 1 бр.

Очакваната продължителност на изграденото партньорство/проекта е 7 години.

Програма Хоризонт Европа ще осигури максимум 30% финансиране на всички проектни разходи по тази схема до максимум 100 милиона евро финансиране за одобрения проект.

Кандидатите ще могат да подават своите кандидатури в периода 06.10.2021 – 21.04.2022 г.

 

Схемата е мащабна. Ние можем да ви съдействаме да успеете. Ако проявявате интерес към тази схема, може да се свържете с нас и ще ви помогнем да реализирате вашите идеи на европейско и национално равнище. Защото знаем пътя.

 

Повече информация за Cluster 1 Health към Програма Хоризонт Европа 2021-2022 може да намерите тук: