Процедури

Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ

Дата на обявяване на процедурата: Април 2018 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения: Юни 2018 г.

Общ размер на БФП по процедурата (в лв.): 150 598 910 лева

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект: 100 000 лева

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на индивидуален проект: 1 000 000 лева

Допустими кандидати:

Съществуващи микро, малки и средни предприятия, които са търговци посмисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.

Допустими дейности:

  • Придобиване на ДМА;
  • Придобиване на ДНА;
  • Разработване, внедряване и сертифициране на системи за управление на качеството;
  • Разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнеса.

Допустими по процедурата са следните видове разходи:

  • Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА);
  • Разходи за услуги.