Процедури

Развитие на иновационни клъстери

Дата на обявяване на процедурата: Септември 2018 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения: Ноември 2018 г.

Общ размер на БФП по процедурата (в лв.): 29 924 199 лева

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект: 200 000 лева

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на индивидуален проект: 500 000 лева

Допустими кандидати:

Иновационни клъстери, които са обединения – юридически лица или обединения, които не представляват юридически лица.

Допустими дейности:

  • Дейност по подобряване сътрудничеството, обмена на информация в подкрепа на бизнеса и трансфера на технологии;
  • Дейност по маркетинг на клъстера с цел увеличаване на участието на нови предприятия или организации;
  • Дейност по организиране на програми за обучение, семинари и конференции в подкрепа на обмена на знания и работата в мрежа, и транснационално сътрудничество.

Допустими по процедурата са следните видове разходи:

  • Разходи за ДМА и ДНМА;
  • Разходи за персонал;
  • Административни разходи (включително режийни разходи).