Оперативна програма „Околна среда“ е предназначена за подпомагане развитието на по – конкурентоспособна ниско въглеродна икономика с ефикасно и устойчиво ползване на ресурсите, опазване на околната среда, намаляване на емисиите и предотвратяване на загубата на биоразнообразие.

Общият бюджет на ОПОС 2014 – 2020г. е в размер на 3,5 млрд. лева

  • Приоритетна ос 1 – Води
  • Приоритетна ос 2 – Отпадъци
  • Приоритетна ос 3 -Натура 2000 и биоразнообразие
  • Приоритетна ос 4 – Подкрепа за интегриране на политика за околна среда и политика по изменение на климата при прилагане на ЕСИФ

Процедури към програмата