Успешни проекти

НИНАХИМ ЕООД

ОП "Конкурентоспособност"
Стойност на проекта:
347 115.00 лв.
Стойност на БФП:
242 980.50 лв.
Срок на изпълнение:
18 месеца

Проект BG16RFOP002-2.002-0525 има за цел да подпомогне развитието на управленския капацитет, което да доведе до по-успешно присъствие на НИНАХИМ ЕООД на интензивно конкурентните външни пазари посредством повишаване ефективността, контрола и управлението на вътрешно-фирмените процеси.

Специфичните цели на проекта са:

– Постигане на ефективно планиране на процесите, оптимизиране на използваните ресури и навременно отчитане и контрол на дейностите в отделните функционални звена на компанията, чрез разработване и внедряване на Модул за планиране и управление верига доставки и интеграцията му с наличната в предприятието ERP система;

– Осигуряване предпоставки за успешното въвеждане на новия ИКТ базирани софтуер, чрез въвеждане в експлоатация на хардуерно оборудване;

– Въвеждане на организационни иновации в търговската практика, външните връзки и организацията на работните места в НИНАХИМ;

– Осигуряване на обективни гаранти за качеството на продуктите, услугите и процесите, предлагани от НИНАХИМ ЕООД на националния и международен пазар, посредством актуализиране на наличната система за управление на качеството към версията на стандарт БДС EN ISO 9001 от 2015г.;

– Повишаване на корпоративната социална отговорност на НИНАХИМ ЕООД и отношението към опазването на ОС, посредством въвеждане на международно признатия стандарт ISO 14001:2015 за управление на ОС;

– Повишаване репутацията на компанията, а от там и конкурентните й предимства, чрез придобиване на сертификат, удостоверяващ ре-сертификацията по стандарта ISO 9001:2015 и сертификат по МС ISO 14001:2015

– Постигане на принос към развитие на износа, реализиран от МСП, както и към повишаване на тяхната производителност.

Още успешни проекти