Бизнес консултиране, анализи и оценки

Притежаваме експертиза и опит в провеждане на:

Анализ на дейността, оценка на ефективност и ефикасност

Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност

Реинженеринг на процесите в организацията

Повишаване на административния капацитет.

Дейностите за повишаване на административния капацитет, в които имаме опит включват:

 • Провеждане на функционални анализи, чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация
 • Анализ на административния капацитет, проучване на нуждите от обучения и разработване на планове за обучения
 • Прилагане на CAF (Обща рамка за оценяване)
 • Разработване на стратегически документи в публичния и частния сектор, чрез прилагане на утвърдени методологии:
  o Общински стратегии и планове за развитие
  o Стратегии за управление на риска
  o Комуникационни стратегии
  o Стратегии за повишаване на административния капацитет и др.
 • Вътрешни правила на администрацията; стандарти за обслужване, карти на процесите и др.

Обучения

„Интер Консулт Нова” ООД провежда обучения в направления:

 • въведение в изискванията на международно признати стандарти
 • обучение за вътрешни одитори на системи за управление, съгласно стандарти от серия ISO, чрез прилагане на стандарт за вътрешни одити ISO 19011;
 • обучения за повишаване на административния капацитет в публичния сектор
 • специфични обучения и семинари, според изискванията на клиента