Процедури

Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ ПРСР 2014-2020

Към момента за обществено обсъждане са обявени насоките за кандидатстване на страницата на Министерство на земеделието, храните и горите, за да се прецизират условията и реда за подаване и оценка на проектите по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. Изцяло новата мярка ще набляга на разпределението на средствата по различни направления, така че да се постигне по-висока ефективност в усвояване на средствата от целевите групи в селските райони. Министерството ще разпредели помощта в три основни направления – услуги, производство и занаятчийство. По този начин обхвата на програмата ще позволява средствата да достигнат до всички целеви групи, обявявайки едновременно приеми с отделни процедури по трите направления

По програмата могат да се финансират инвестиции в неземеделски дейности, насочени към развитие на услуги във всички сектори на икономиката и други неземеделски дейности, производство на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на ЕС и инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности).

Общия размер на финансовите средства по планираните процедури от подмярка 6.4.1 са в размер на 75 млн. евро, като финансовата помощ за одобрените проекти ще бъде 50% от общите допустими разходи по проекта.

Кандидатстването по процедурите е сравнително облекчено, като от тази година подаването на проектните предложения ще се извършва изцяло по електронен път в системата ИСУН (Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020), като за тази цел кандидатите трябва да имат валиден електронен подпис, с който да разпишат електронния формуляр и придружаващите документи при подаване на проектното си предложение.