Процедури

Стимулиране внедряването на иновации в предприятията

Дата на обявяване на процедурата: Декември 2018 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения: Февруари 2019 г.

Общ размер на БФП по процедурата (в лв.): 107 570 650 лева

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект: 100 000 лева

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на индивидуален проект: 1 500 000 лева

Допустими кандидати:

Съществуващи предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.

Допустими дейности:

  • Придобиване на ДМА, необходими за внедряване на иновацията;
  • Придобиване на ДНА, необходими за внедряване на иновацията;
  • Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите;
  • Дейности за инвестиционна подкрепа за тематично фокусирани лаборатории.

Допустими по процедурата са следните видове разходи:

  • Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА);
  • Разходи за услуги;
  • Разходи за СМР.