Архив

Процедура“Насърчаване на предприемачеството“

Стартиране процедура за подбор на проекти „НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“


Целта на процедурата е създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е  34 373 012 евро (67 227 768.06 лева).

Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 50 000 лева, а максималният размер е 200 000 лева.

Повече информация, може да намеритите Info letter _Насърчаване на предприемачеството_New

 

При заявен интерес от Ваша страна, не се колебайте да се свържете с нас в най-кратки срокове!


Стимулиране внедряването на иновации в предприятията

Дата на обявяване на процедурата: Декември 2018 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения: Февруари 2019 г.

Общ размер на БФП по процедурата (в лв.): 107 570 650 лева

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект: 100 000 лева

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на индивидуален проект: 1 500 000 лева

Допустими кандидати:

Съществуващи предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.

Допустими дейности:

  • Придобиване на ДМА, необходими за внедряване на иновацията;
  • Придобиване на ДНА, необходими за внедряване на иновацията;
  • Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите;
  • Дейности за инвестиционна подкрепа за тематично фокусирани лаборатории.

Допустими по процедурата са следните видове разходи:

  • Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА);
  • Разходи за услуги;
  • Разходи за СМР.