Оперативна програма „Добро управление“ е инструмент на Република България за реализиране на административната и съдебната реформа, включително въвеждането на електронното управление. Програмата е разработена в партньорство между всички заинтересовани страни от администрацията, съдебната система и гражданския сектор.

Общия бюджет по програмата е 335 919 605 евро.

  • Централна администрация, областни и общински администрации, Институт за публична администрация, Агенция по обществени поръчки;
  • Сметна палата, Дипломатически институт към министъра на външните работи, Академия на МВР, Институт по психология-МВР;
  • Национално сдружение на общините в Република България, граждански организации и техни обединения, социално-икономически партньори;
  • Съдебна система, Висш съдебен съвет, неправителствени и професионални организации работещи в областта на правосъдието.

Процедури към програмата