През програмен период 2014-2020 г., Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” ще допринася активно за изпълнението на две от целите на стратегията на ЕС „Европа 2020”. Това са целите в областта на трудовата заетост и борбата с бедността и социалното изключване. Приносът за постигането на тези цели е от основополагащо значение за визията и стратегията на ОП РЧР.

Общият размер на средствата по ОП РЧР 2014-2020 възлиза на малко над 2 млрд. и 136 млн. лв. /ЕС принос и национално съфинансиране/.

Функциите на Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2014-2020г. се изпълняват от Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ (ГД ЕФМПП) към МТСП.

Процедури към програмата