Оперативна програма „Региони в растеж“ е предназначена за подобряване на социално – икономическото и териториалното развитие, генериране на растеж и заетост в българските региони.

Общият бюджет на ОПРР 2014 – 2020г. е в размер на 1,54 млрд. евро

  • Приоритетна ос 01 – Устойчиво и интегрирано градско развитие
  • Приоритетна ос 02 – Регионална образователна инфраструктура
  • Приоритетна ос 03 – Регионална здравна инфраструктура
  • Приоритетна ос 04 – Регионална социална инфраструктура
  • Приоритетна ос 05 – Регионален туризъм
  • Приоритетна ос 06 – Регионална пътна инфраструктура
  • Приоритетна ос 07 – Превенция на риска

Процедури към програмата