Благодарение на политиката на ЕС за развитие на селските райони тези части от територията на ЕС успяват да посрещнат множеството икономически, социални и екологични предизвикателства на 21 – ви век. Наричана често „вторият стълб“ на Общата селскостопанска политика (ОСП), тази политика допълва системата за преки плащания за земеделските стопани и мерките за регулиране на селскостопанските пазари (т.нар. „първи стълб“). Политиката за развитие на селските райони споделя редица цели с другите европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

Общият бюджет за Програма за развитие на селските райони 2014-2020 е в размер на 2,9 млрд. евро, от които 2,4 млрд. са предоставени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Дирекция „Развитие на селските райони“ към Министерство на земеделието и храните.