Обща цел на програмата Интеррег Европа 2021 – 2027
Да се ​​подобри прилагането на политиките за регионално развитие, включително инвестиции за работни места и програми за цели за растеж, като насърчават обмена на опит, новаторски
подходи и изграждане на капацитет във връзка с идентифицирането, разпространението и предаването добри практики сред участниците в регионалната политика.

Специфичната за Интеррег цел е „по-добро управление на сътрудничеството“ като единна цел на програмата. Тази специфична за Интеррег цел позволява на програмите на Интеррег да подкрепят действия за подобряване на институционален капацитет на публичните органи и съответните заинтересовани страни, участващи в управлението на конкретни територии и прилагане на териториални стратегии.

Обхват на програмата
Както бе посочено по-горе, акцентът върху специфичната за Interreg цел „по-добро управление на сътрудничеството“ предполага, че бенефициентите могат да си сътрудничат по всички теми от споделено значение в съответствие с техните регионални нужди, доколкото това попада в обхвата на политиката на сближаване. От тематична гледна точка този обхват се определя от политическите цели и специфичните цели на Политиката за сближаване за новия програмен период 2021-2027 г.

В същото време програмата разпознава необходимостта от концентриране на ресурсите върху онези области на политиката, които са най-важни и спешни за регионите в Европа. За да се постигне баланс между необходимостта от междурегионално сътрудничество по широк спектър от теми и необходимостта от тематична концентрация, програмата ще концентрира най-големия дял от програмния бюджет (80%) върху тематични области, обхванати от подбор на конкретни цели („група 1“). Останалите 20% от програмния бюджет могат да бъдат разпределени за тематичните области, включени в другите специфични цели на политиката на сближаване („група 2“).

Група 1 – Тематични области, обхванати от:
– всички специфични цели по Цел 1 на Политиката за сближаване – По-умна Европа
– всички специфични цели по Цел 2 на Политиката за сближаване – По-зелена Европа
– по Цел 4 на Политиката за сближаване – По-социална Европа, специфични цели свързани с пазарите на труда, здравеопазването и културата и устойчивия туризъм

Група 2 – Тематични области, обхванати от:
– всички специфични цели по Цел 3 на Политиката за сближаване – По-свързана Европа
– всички специфични цели по Цел 5 на Политиката за сближаване – Европа по-близо до гражданите
– по Цел 4 на политиката за сближаване – Социална Европа, специфични цели свързани с образованието, социално-икономическото приобщаване, интеграцията на граждани на трети държави

Темите, включени в група 1 по-горе, отразяват продължаващото значение на политическите цели на по-интелигентна Европа и по-зелена Европа, които също бяха в основата на програмата Интеррег Европа 2014-2020.

Пълният документ за програмата можете да прочетете на официалния сайт на Интеррег Европа: Програма Интеррег Европа 2021-2027