В началото на февруари в Лисабон ротационният председател на ЕС – Португалия, обяви официалния старт на рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ (2021-2027 г.) с бюджет от 95.5 млрд. евро. Счита се, че това е най-амбициозната и най-мащабна в света транснационална програма за научни изследвания и иновации в полза на обществото.

Хоризонт Европа е следващата Европейска рамкова програма за финансиране, последвана от предшественика си Хоризонт 2020. Тя ще продължи седем години от 2021 до 2027 г., а общият бюджет, определен за програмата, е 95,5 милиарда евро.

Програмата:

  • се занимава с изменението на климата, помага за постигане на целите на ООН за устойчиво развитие и засилва конкурентоспособността и растежа на ЕС;
  • улеснява сътрудничеството и засилва въздействието на научните изследвания и иновациите при разработването, подкрепата и прилагането на политиките на ЕС, като същевременно се справя с глобалните предизвикателства. Той подкрепя създаването и по -доброто разпространение на отлични знания и технологии;
  • създава работни места, ангажира изцяло групата от таланти на ЕС, стимулира икономическия растеж, насърчава индустриалната конкурентоспособност и оптимизира инвестиционното въздействие в рамките на укрепеното Европейско изследователско пространство.

Юридически лица от ЕС и асоциирани държави могат да участват.

Хоризонт Европа 2021-2027 е разделена на 3 стълба: 

Стълб 1: Високи постижения в научната област, включващ направленията Европейски научноизследователски съвет, действия „Мария Склодовска-Кюри“ и научноизследователски инфраструктури.

Стълб 2: Глобални предизвикателства и конкурентоспособност на промишлеността в Европа, организиран по нов иновативен начин чрез 6 клъстера:
• Здравеопазване;
• Култура, творчество и приобщаващо общество;
• Гражданска сигурност за обществото;
• Дигитализация, промишленост и космическо пространство;
• Климат, енергия и мобилност;
• Храни, биоикономика, природни ресурси, земеделие и околна среда.

Стълб 3: Иновативна Европа, насочен към стимулиране на пробиви, които създават нови пазари, и на екосистеми, които са благоприятни за иновациите и включващ:
• Европейски съвет по иновации;
• Европейски иновационни екосистеми;
• Европейски институт за иновации и технологии.

Програмата се състои от 12 тематични области + общи насоки по програмата и анекси. Текущо по тях са публикувани официални програмни документи за периода 2021-2022 г.:

  1. Обща насока на програмата за 2021-2022
  2. Действия „Мария Склодовска-Кюри“ 2021-2022
  3. Научни инфраструктури 2021-2022
  4. Здравеопазване 2021-2022

Очакват се 16 покани за изследвания, планирани през 2021-2022 г. по шест теми: превенция на болестите; връзките между околната среда и здравето; цифрови инструменти за здраве; справяне с различни заболявания; укрепване на здравните системи; както и подпомагане на европейските индустрии, свързани със здравето. През 2021 г. се планира по една покана за всяка от тези шест теми.

5. Култура, творчество и приобщаващо общество 2021-2022

Новият клъстер в подкрепа на научните изследвания и иновациите в творческите индустрии ще финансира три направления на научни изследвания през следващите две години: демокрация и управление; Европейско културно наследство и културни и творчески индустрии; както и социални и икономически трансформации.

6. Гражданска сигурност за обществото 2021-2022

Очаква се по този клъстер да има покани за изследвания за: по-добра защита от престъпност и тероризъм; ефективно управление на външните граници; защита на инфраструктурата; киберзащита; устойчивост на бедствия; както и за увеличаване на въздействието на научноизследователската и развойна дейност в областта на сигурността.

7. Дигитален, промишлен и космически клъстер 2021-2022

По този клъстер се планират петнадесет големи изследователски покани, целящи да осигурят зелени и цифрови преходи и да развият стратегическата автономия на Европа. Европейската комисия има шест цели за този клъстер: лидерство в неутрални по отношение на климата индустриални вериги за стойност; увеличена автономност в ключови вериги за създаване на стойност; цифров суверенитет; сигурна и гъвкава икономика на данни; глобални космически инфраструктури; както и създаване на технология, насочена към човека.

8. Климат, енергия и мобилност 2021-2022

Дейностите в този клъстер ще подпомагат прилагането на Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие. Очаква се зелената програма да бъде подкрепена чрез покани в шест области: климатични науки и отговори на изменението на климата; междусекторни решения за зеления преход; устойчиви, сигурни и конкурентни енергийни доставки; ефективно, устойчиво и приобщаващо използване на енергия; чисти и конкурентни решения за всички видове транспорт; както и безопасен, устойчив транспорт и услуги за интелигентна мобилност за пътници и стоки.

9. Храна, биоикономика, природни ресурси, земеделие и околна среда 2021-2022

През 2021 г. и 2022 г. се очакват 19 покани в седем различни области в този клъстер, вариращи от биологичното разнообразие и екосистемните услуги до цифровите решения в подкрепа на зелената сделка. Очаква се поканите за първите седем теми да стартират към 15 април с финансиране от почти 900 млн. евро.

10. Европейски иновационни екосистеми 2021-2022

11. Съвместяване и разширяване на участието в научни изследвания 2021-2022

Целта на програмата за разширяване е да увеличи резултатите от научните изследвания в регионите на ЕС, които изостават. За да направи това, Европейската комисия ще започне три направления на действие: засилване на мрежата между изследователи в разширяващите се страни и техните колеги във водещи държави за научноизследователска и развойна дейност; обръщане на изтичането на мозъци и насърчаване на мозъчната циркулация; както и укрепване на Европейското изследователско пространство.

12. Мисии на Хоризонт Европа

13. Основни приложения към Програмата

14. Годишна работна програма за 2021 г. на Европейски съвет по иновации към програма Хоризонт Европа 2021-2027

Ориентиран е към подпомагане на водещи до пробив революционни иновации с потенциал за разширяване на мащаба, които са твърде рискови за частните инвеститори (70% от бюджета са определени за МСП). Ще помага на новаторите да създават пазари на бъдещето, да привличат частно финансиране и да разширяват мащаба на своите фирми.

Пълен пакет програмни документи Хоризонт Европа 2021-2027

Календар на схемите по програма Хоризонт Европа – 2021

Презентация за програма Хоризонт Европа 2021-2027