Оперативна програма „Морско дело и рибарство“ (2014 – 2020г.) има за цел да стимулира динамично, устойчиво и конкурентоспособно развитие на рибарството и аквакултурата в България. Програмата се финансира от Европейският фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), който е новия фонд за политиките на ЕС в областта на морското дело и рибарството за програмен период 2014 – 2020г.

Общият бюджет по Оперативна програма „Морско дело и рибарство“ 2014-2020г. е 113 млн. евро.

Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство е дирекция „Морско дело и рибарство“ към Министерство на земеделието и храните.

Процедури към програмата