Homepage featured

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Благодарение на политиката на ЕС за развитие на селските райони тези части от територията на ЕС успяват да посрещнат множеството икономически, социални и екологични предизвикателства на 21 – ви век. Наричана често „вторият стълб“ на Общата селскостопанска политика (ОСП), тази политика допълва системата за преки плащания за земеделските стопани и мерките за регулиране на селскостопанските пазари (т.нар. „първи стълб“). Политиката за развитие на селските райони споделя редица цели с другите европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

Общият бюджет за Програма за развитие на селските райони 2014-2020 е в размер на 2,9 млрд. евро, от които 2,4 млрд. са предоставени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Дирекция „Развитие на селските райони“ към Министерство на земеделието и храните.


ОП „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020

ОПИК е основният програмен документ на национално ниво, очертаващ помощта за българския бизнес от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. ОПИК 2014-2020 г., като част от изпълнението на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България според Споразумението за партньорство 2014-2020 г., е тясно свързана с целта за растеж и заетост (Growth and Jobs) и приноса на България за постигането на трите взаимно допълващи се типа растеж според „Европа 2020‖: – интелигентен растеж: изграждане на икономика, основаваща се на знания и иновации; – устойчив растеж: насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна икономика с по-ефективно използване на ресурсите; – приобщаващ растеж: стимулиране на икономика с високи равнища на заетост, която да доведе до социално и териториално сближаване.

Общият бюджет на ОПИК 2014 – 2020г. е в размер на 1,27 млрд. евро, като финансирането от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) надхвърля 1,079 млрд. евро (85% от бюджета), а националното съфинансиране се равнява на малко над 191 млн. евро (15% от бюджета).

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на икономиката.