Успешни проекти

Филипополис-РК ООД

ПРСР
Стойност на проекта:
2 268 442 лв.
Стойност на БФП:
1 361 065,20 лв.
Срок на изпълнение:
36 месеца

Проект на „Филипополис-РК” ООД, с който се кандидатства за безвъзмездно финансиране по Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., се цели доизграждането и въвеждането в експлоатация на ново предприятие за производство на млечни продукти в района на гр. Разлог, общ. Разлог в УПИ II, кв. 150 по одобрената кадастрална карта на землището на гр. Разлог.

Стратегическата цел на кандидата е да изгради и въведе в експлоатация модерно млекопреработвателно предприятие, което да отговаря на:

  • интересите на инвеститора по отношение на производствения капацитет, архитектурната визия, функционалността и технологичната съвместимост;
  • действащите към момента в България и ЕС технологични, втеринарни, санитерно-хигиенни и конструктивни нормативи.

Още успешни проекти