ПРСР

Филипополис-РК ООД

Проект на „Филипополис-РК” ООД, с който се кандидатства за безвъзмездно финансиране по Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., се цели доизграждането и въвеждането в експлоатация на ново предприятие за производство на млечни продукти в района на гр. Разлог, общ. Разлог в УПИ II, кв. 150 по одобрената кадастрална карта на землището на гр. Разлог.

Стратегическата цел на кандидата е да изгради и въведе в експлоатация модерно млекопреработвателно предприятие, което да отговаря на:

  • интересите на инвеститора по отношение на производствения капацитет, архитектурната визия, функционалността и технологичната съвместимост;
  • действащите към момента в България и ЕС технологични, втеринарни, санитерно-хигиенни и конструктивни нормативи.

Яйцепром АД

Обект на инвестицията по проекта е закупуването на специализирано технологично оборудване за отглеждане на свободни кокошки-носачки – тип волиер за три сгради и една сграда за подрастващ волиер, всяка с различен капацитет от 13862 до 20 022 броя отглеждани птици.

 

Целта на инвестицията е свързана със увеличаване на производството на яйца от кокошки носачки, въвеждане на нови технологии на производство, модернизиране на съществуващите производствени бази. След реализацията на инвестицията двата обекта на фирмата ще отговарят на всички европейски стандарти за хуманно отглеждане на животни, а благодарение модерното оборудване, обект на настоящия инвестиционен проект, ще се осигури също висока производителност и рентабилност.


„МЕРКЕЗ” ООД

С настоящото писмо фирма „МЕРКЕЗ” ООД изразява своята удовлетвореност от ползотворното си сътрудничество с „Интер Консулт Агро” ООД. При съвместната ни досегашна работа, „Интер Консулт Агро” се справи с поетите задължения професионално и в определените за това срокове. Компанията разполага с високо квалифициран, отговорен и професионално изпълняващ задълженията си персонал. „Интер Консулт Агро” изготви за нас няколко проекта по Програмата за развитие на селските райони, като партньорството ни датира още от предния програмен период 2007 – 2013г. С новия програмен период 2014 – 2020г. стартирахме и изпълнихме още един проект, като стойността на получената безвъзмездна помощ беше  734 838,65 лева, а стойността на целия проект е 1 486 457,70 лева.

Показаното качество на работа от ръководния екип и консултантите на „Интер Консулт Агро” ни позволява да дадем висока оценка за извършените услуги и да препоръчваме компанията като лоялен и доказан партньор.


МЕСОМАНИЯ ТРЕЙД ЕООД

МЕСОМАНИЯ ТРЕЙД ЕООД е компания с установено трайно присъствие на пазара вече над 10 години, благодарение на качествените суровини и новите технологии, които използва при производството на своите продукти.

МЕСОМАНИЯ ТРЕЙД ЕООД разполага с още по-модерно технологично оборудване за преработка  на червени и бели меса, закупено чрез финансовата подкрепа по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г., благодарение на консултантската организация ИНТЕР КОНСУЛТ АГРО ООД.

ИНТЕР КОНСУЛТ АГРО ООД е фирма с голям опит и разполага с най-компетентния персонал в тази област. Изказваме искрена благодарност за успешното изпълнение на проекта и се надяваме за бъдещо още по-ползотворно сътрудничество в тази област.