homepage

Хемимонд АД

Общата цел на проекта е да подобри производствения капацитет и експортния потенциал на „Хемимонд“ АД- българско малко предприятие от информационно технологичния сектор, чрез инвестиция в съвременно технологично оборудване, което ще позволи на компанията да повиши конкурентните си предимства на българския пазар и да разшири позициите си на външния.

Реализацията на проекта ще насърчи развитието на българската икономика, посредством надграждане на собствения капацитет на „Хемимонд“АД за предоставяне на високотехнологичното решение от типа „облачна информационна инфраструктура” (private cloud infrastructure), което е уникално като цяло за централно и източноевропейския пазар. Генерираните приходи от продажби в следствие на изпълнените ИТ услуги ще останат в страната и ще стимулират инвестициите в модерни технологии за оптимизация на производствените процеси, повишаване на капацитета и експортния потенциал на други български МПС.


НИНАХИМ ЕООД

Проект BG16RFOP002-2.002-0525 има за цел да подпомогне развитието на управленския капацитет, което да доведе до по-успешно присъствие на НИНАХИМ ЕООД на интензивно конкурентните външни пазари посредством повишаване ефективността, контрола и управлението на вътрешно-фирмените процеси.

Специфичните цели на проекта са:

– Постигане на ефективно планиране на процесите, оптимизиране на използваните ресури и навременно отчитане и контрол на дейностите в отделните функционални звена на компанията, чрез разработване и внедряване на Модул за планиране и управление верига доставки и интеграцията му с наличната в предприятието ERP система;

– Осигуряване предпоставки за успешното въвеждане на новия ИКТ базирани софтуер, чрез въвеждане в експлоатация на хардуерно оборудване;

– Въвеждане на организационни иновации в търговската практика, външните връзки и организацията на работните места в НИНАХИМ;

– Осигуряване на обективни гаранти за качеството на продуктите, услугите и процесите, предлагани от НИНАХИМ ЕООД на националния и международен пазар, посредством актуализиране на наличната система за управление на качеството към версията на стандарт БДС EN ISO 9001 от 2015г.;

– Повишаване на корпоративната социална отговорност на НИНАХИМ ЕООД и отношението към опазването на ОС, посредством въвеждане на международно признатия стандарт ISO 14001:2015 за управление на ОС;

– Повишаване репутацията на компанията, а от там и конкурентните й предимства, чрез придобиване на сертификат, удостоверяващ ре-сертификацията по стандарта ISO 9001:2015 и сертификат по МС ISO 14001:2015

– Постигане на принос към развитие на износа, реализиран от МСП, както и към повишаване на тяхната производителност.


Филипополис-РК ООД

Проект на „Филипополис-РК” ООД, с който се кандидатства за безвъзмездно финансиране по Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., се цели доизграждането и въвеждането в експлоатация на ново предприятие за производство на млечни продукти в района на гр. Разлог, общ. Разлог в УПИ II, кв. 150 по одобрената кадастрална карта на землището на гр. Разлог.

Стратегическата цел на кандидата е да изгради и въведе в експлоатация модерно млекопреработвателно предприятие, което да отговаря на:

  • интересите на инвеститора по отношение на производствения капацитет, архитектурната визия, функционалността и технологичната съвместимост;
  • действащите към момента в България и ЕС технологични, втеринарни, санитерно-хигиенни и конструктивни нормативи.

Яйцепром АД

Обект на инвестицията по проекта е закупуването на специализирано технологично оборудване за отглеждане на свободни кокошки-носачки – тип волиер за три сгради и една сграда за подрастващ волиер, всяка с различен капацитет от 13862 до 20 022 броя отглеждани птици.

 

Целта на инвестицията е свързана със увеличаване на производството на яйца от кокошки носачки, въвеждане на нови технологии на производство, модернизиране на съществуващите производствени бази. След реализацията на инвестицията двата обекта на фирмата ще отговарят на всички европейски стандарти за хуманно отглеждане на животни, а благодарение модерното оборудване, обект на настоящия инвестиционен проект, ще се осигури също висока производителност и рентабилност.


Дилком България ООД

Отношенията между Дилком България ООД и Интер Консулт Груп ООД са дългогодишни и устойчиви. Можем да се похвалим с шест успешни общи проекта на обща стойност 3 634 191 лв., които осигуриха над 2 млн. лв. безвъзмездно финансиране и допринесоха за развитието на Дилком България ООД. Ефектът от изпълнените проекти – икономическата криза не оказа такова негативно влияние върху компанията. Компанията бележи ежегоден стабилен ръст на основните икономически показатели

„Когато мениджърът има ясна визия за развитието на компанията си, участието в ОП ”Конкурентноспособност” осигурява бърза и навременна реализация на идеята” споделя Людмила Стойчева и добави: „От особено голямо значение е как ще се реализира проекта и тук е мястото на ръководството да определи точно стратегическите си цели, а на консултанта да влее компетентността си. На база придобития опит и следвайки тенденциите на развитието на пазара ние планирахме следващите стъпки – въвеждане на иновационни технологии и разширяване на продуктовата гама. Безвъзмездното финансиране няма да промени посоката ни на развитие, но ще ускори постигането на целите. Убедени сме, че ще участваме и в бъдещи програми съвместно с нашия консултант, който е част от нашия успех. ”

 


Пластхим-Т АД

Пластхим-Т АД е един от най-големите производители на биаксиално ориентирано полипропиленово фолио (БОПП), каст ориентирано полипропиленово фолио (КПП) и гъвкави опаковки в България, и на Балканския полуостров.

Компанията се нарежда също и сред най-големите производители на ВОРР фолио в Европа. Вече над 50 години Пластхим-Т доставя на своите клиенти продукти с изключително високо качество и гради успешно имиджа си както в България, така и в чужбина.

„През 2014 г. „Пластхим-Т“ АД успешно повиши конкурентоспособността си благодарение на инвестицията си в закупуване на модерна и енергоспестяваща екструдерна инсталация за раздувно трислойно полиетиленово фолио в завода си в гр. Тервел.  Проектът бе успешно реализиран с активното участие и подкрепа на нашите партньори „Интер Консулт Груп“ ЕООД през всички етапи на реализация на инвестицията, като бе използвано финансиране по Оперативна Програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г.

 


„МЕРКЕЗ” ООД

С настоящото писмо фирма „МЕРКЕЗ” ООД изразява своята удовлетвореност от ползотворното си сътрудничество с „Интер Консулт Агро” ООД. При съвместната ни досегашна работа, „Интер Консулт Агро” се справи с поетите задължения професионално и в определените за това срокове. Компанията разполага с високо квалифициран, отговорен и професионално изпълняващ задълженията си персонал. „Интер Консулт Агро” изготви за нас няколко проекта по Програмата за развитие на селските райони, като партньорството ни датира още от предния програмен период 2007 – 2013г. С новия програмен период 2014 – 2020г. стартирахме и изпълнихме още един проект, като стойността на получената безвъзмездна помощ беше  734 838,65 лева, а стойността на целия проект е 1 486 457,70 лева.

Показаното качество на работа от ръководния екип и консултантите на „Интер Консулт Агро” ни позволява да дадем висока оценка за извършените услуги и да препоръчваме компанията като лоялен и доказан партньор.