Услуга, предлагана от:

logo
logo-300x114-inag

Как работим

Това, което предлага групата „Интер Консулт“ е не просто консултанска услуга, а задълбочен и дългосрочен процес. Отношения на доверие, които моделираме и надграждаме заедно, докато не постигнем желаните резултати. Разбирането ни за качеството на работата е индивидуален подход към всеки клиент, висок професионализъм, отлично познаване и прилагане на нормативната уребда, и личен ангажимент към всеки проект. В съответствие с добрите практики компанията разпределя дейностите си в отделни дъщерни дружества, които се специализират в планирането, изготвянето, управлението и отчитането на проекти по различните програми за получаване на безвъзмездно финансиране. Дейността ни обхваща всички оперативни програми, които са в полза на бизнеса и администрацията. „Интер Консулт Груп“ ООД се специализира в работата по Оперативни програми „Иновации и конкурентоспособност“, „Развитие на човешките ресурси“, „Добро управление“, „Региони в растеж“, „Наука и образование за интелигентен растеж“, „Околна среда“, както и по Програмите за трансгранично сътрудничество. „Интер Консулт Агро“ ООД е с фокус към Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г., Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020г. и националните програми в областта на селското стопанство.

Предлагани услуги

Анализ на предлаганото в България публично финансиране, съобразено с интересите на клиента

Формулиране на проектна концепция, разработване на проектно предложение и подготовка на необходимата документация за кандидатстване

Административно управление и отчитане на изпълнението на проекта

Анализ на предлаганото в България публично финансиране, съобразено с интересите на клиента

Формулиране на проектна концепция, разработване на проектно предложение и подготовка на необходимата документация за кандидатстване

Административно управление и отчитане на изпълнението на проекта

Етапи

Работата по подготовка и управление на проекти може да се разпредели в няколкото основни етапа – начален етап; подготовка на проектно предложение; управление, администриране и отчитане на проект.