Албена Аврамова

Магистър по Право

Притежава опит в ръководене на учебния процес в ЦПО, изготвяне на учебна документация и организиране на обучителни курсове за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности.

Член на екипа Интер Консулт от 10 години с опит в подготовката и управлението на проекти, финансирани по национални и международни програми. Ръководител на проекти на сдружението по ПРСР, ОПРЧР, Интеррег V-A Румъния – България.