Любена Димитрова

Любена заема длъжността „ръководител проекти“ в компанията. Има над 7-годишен професионален опит в областта на подготовката и административното управление на проекти, финансирани по линия на европейските програми в България. По време на работата си изпълнява дейности, като анализ и разясняване на национални стратегически и планови документи за усвояване на средствата от ЕС; подготовка и управление на проектни предложения, финансирани по линия на Структурните и Кохезионния фонд на ЕС в България, Национален бюджет и др. финансови инструменти; разпределение на задачи и мониторинг на работния процес; провеждане на срещи с клиенти, изготвяне на оферти и договори за подготовка и управление на проекти; подготовка на материали за представяне на компанията пред трети лица и институции; маркетиране на фирмената дейност; цялостна организация на работния процес, проследяване на напредъка на работа; участие в административното управление на проекти, като част от екипи по организация и управление; подготовка на тръжни документи, спазвайки разпоредбите на националното законодателство и ръководствата за изпълнение по отделните програми; участие в срещи на браншови организации, осъществяващи дейност в областта на европейските програми; участие в срещи на ниво Управляващ орган на оперативните програми „Иновации и конкурентоспособност“ и „Развитие на човешките ресурси“. Любена завършва висшето си образование през 2014 г. в УНСС, гр. София, с образователно – квалификационна степен магистър по специалност „Финансов мениджмънт“, с професионална квалификация „магистър по икономика“.