Programs featured

Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027

На 27 юли 2021 г. чрез платформата WebEx се проведе Второто официално заседание на Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) 2021-2027 г.

В рамките на заседанието беше представен ревизираният четвърти вариант на ПКИП 2021-2027 г., който в края на срещата получи официално одобрение от членовете на ТРГ.

Обща информация за програмата

Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ за периода 2021-2027 г. (ПКИП 2021-2027 г.) е пряко насочена към постигането на интелигентен и устойчив растеж на българската икономика, както и осъществяването на индустриална и цифрова трансформация. Като инструмент за прилагане на Европейската политика за сближаване за периода 2021-2027 г. и в частност на

Европейския фонд за регионално развитие, ПКИП 2021-2027 г. е предвидено да допринася за постигането на следните Цели на политиката, определени на европейско ниво:

Цел на политиката 1 „По-конкурентоспособна и по-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативна и интелигентна икономическа трансформация и регионална свързаност на ИКТ“ чрез следните специфични цели:

 • Специфична цел (i) Развитие и засилване на капацитета за научни изследвания и иновации и на въвеждането на модерни технологии;
 • Специфична цел (ii) Усвояване на ползите от цифровизацията за гражданите, дружествата, изследователските организации и публичните органи;
 • Специфична цел (iii) Насърчаване на устойчивия растеж и конкурентоспособността на МСП и създаване на работни места, включително чрез производствени инвестиции;

Цел на политиката 2 „По-зелена, нисковъглеродна и устойчива Европа с икономика в преход към нулеви нетни въглеродни емисии чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, смекчаване на последиците от изменението на климата и приспособяване към него, превенция и управление на риска и устойчива градска мобилност“ чрез следните цели:

 • Специфична цел (i) Насърчаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите парникови газове;
 • Специфична цел (vi) Насърчаване на прехода към кръгова и ресурсоефективна икономика

Предвижда се продължаване на подкрепата и надграждане на постигнатите резултати по отношение на:

 • повишаване на иновационния потенциал на малките и средните предприятия, в приоритетните тематични области на ИСИС, вкл. и на регионално ниво.
 • Подкрепа за предприемачество и инвестиции в предприятия съгласно фазите им на растеж и нивото на технологично развитие;
 • Насърчаване на дигиталната трансформация на МСП;
 • По-интензивно насърчаване на интернационализацията и развитие на бизнес средата;
 • Засилване на подкрепата за енергийна и ресурсна ефективност и преминаване от традиционна към кръгова икономика и подкрепа на зелени иновации и технологии.

Основни приоритети на програмата през новия програмен период 2021-2027 г.

Приоритет 1 „Иновации и растеж“

Има за цел повишаване на иновационната активност на предприятията при отчитане на регионалните различия и съобразяване с наличния потенциал в отделните райони на страната. Дигитализиране на производства и бизнеси, повишаване на конкурентоспособността най-вече на малките и средни предприятия, повишаване на предприемачеството, внедряване на кръгова икономика – енергийна и ресурсна ефективност са ключови дейности, към изпълнението на които е пряко насочен приоритет 1 от ПКИП 2021-2027.

Приоритет 2 „Кръгова икономика“ 

Приоритет 2 е насочен към няколко специфични цели:

 • Специфична цел 1: „Насърчаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите парникови газове“;
 • Специфична цел 2: „Насърчаване на прехода към кръгова и ресурсоефективна икономика“

Приоритети на техническа помощ  

Тук основен фокус са 3 дейности:

 • Повишаване ефективността на Управляващия орган (УО) на ПКИП 2021-2027 г.
 • Подобряване на капацитета на бенефициентите на ПКИП 2021-2027 г.
 • Осигуряване на информираност относно ПКИП 2021-2027 г.

Бюджет на програмата по приоритети 

Приоритет 1 се финансира от ЕФРР + национално съфинансиране, като:

 • за региони в преход финансирането на Съюза в рамките на цялата програма е в размер на 191 492 499 лв. (70%), а националното финансиране е в размер на 82 068 214 лв. (30%). Общото програмно финансиране възлиза на 273 560 713 лв.
 • за по-слабо развити региони финансирането на Съюза в рамките на цялата програма е в размер на 539 277 501 лв. (85%), а националното финансиране е в размер на 95 166 618 лв. (15%). Общото програмно финансиране възлиза на 634 444 118 лв.

Приоритет 2 се финансира от ЕСФ+ + национално съфинансиране, като:

 • за региони в преход финансирането на Съюза в рамките на цялата програма е в размер на 82 830 200 лв. (70%), а националното финансиране е в размер на 35 498 657 лв. (30%). Общото програмно финансиране възлиза на 118 328 857 лв.
 • за по-слабо развити региони финансирането на Съюза в рамките на цялата програма е в размер на 377 059 800 лв. (85%), а националното финансиране е в размер на 66 539 965 лв. (15%). Общото програмно финансиране възлиза на 443 599 765 лв.

Приоритет 3 (дейностите по техническа помощ) се финансира от ЕФРР или ЕСФ+, или ФСП, или Кохезионен фонд + национално съфинансиране, като:

 • за региони в преход финансирането на Съюза в рамките на цялата програма е в размер на 279 637 699 лв., а националното финансиране е в размер на 119 844 728 лв. Общото програмно финансиране възлиза на 399 482 427 лв.
 • за по-слабо развити региони финансирането на Съюза в рамките на цялата програма е в размер на 942 912 301 лв., а националното финансиране е в размер на 166 396 288 лв. Общото програмно финансиране възлиза на 1 109 308 589 лв.

Общо за 3-те приоритета на програмата финансирането от страна на Съюза възлиза на 1 222 550 000 лв., а националното съфинансиране – на 286 241 018 лв., или общо за програмата за целия програмен период – 1 508 791 016 лв.

Презентация на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 (ПКИП)