За нас

Сдружение „Център за насърчаване на предприемачеството“ е в основата на четири компании, които притежават собствени екипи и специфична експертиза.

Сдружение „Център за насърчаване на предприемачеството“

Сдружение „Център за насърчаване на предприемачеството“ е в основата на четири компании, които притежават собствени екипи и специфична експертиза. Компания, специализирана в подготовка и управление на европейски проекти по програми, финансиращи бизнеса, публичната власт и неправителствения сектор.

Сдружението е основано през 2019 г. в гр. Гоце Делчев с основен предмет на дейност: Подпомагане на бизнеса посредством информационна, иновационна и координационна дейност.

Сдружение „Център за насърчаване на предприемачеството“ насърчава комуникацията между представителите на бизнеса и заинтересованите страни – публични и частни институции и организации. Има за цел да съдейства за ефективна комуникация между представители на бизнеса и заинтересованите му страни – счетоводители, юристи, консултанти и др. подобни. Да подпомага комуникацията между представителите на бизнеса – потенциални потребители на кадри и институциите и организациите, ангажирани с предоставянето на обучения. Да организира и провежда обучения в рамките на своята компетентност за представители на публичния и частния сектор, в това число земеделски производители. Да съдейства за повишаване информираността и компетентността на представителите на бизнеса и публичната администрация посредством организиране и провеждане на обучения, семинари, конференции, работни срещи, информационни кампании и т.н. Да съдейства за повишаване на предприемаческата култура, като по този начин подпомага създаване и устойчиво развитие на нови предприятия. Да участва в мероприятия и проекти, насочени към повишаване на предприемаческата култура в България и Европа. Да подпомага и участва в процеса на междурегионално, трансгранично и транснационално сътрудничество в сферата на предприемачеството, образованието и обучението, културата, туризма, екологията, земеделието и икономическото развитие.

Пример за такъв проект с водещ бенефициент Сдружение „Център за насърчаване на предприемачеството“, по който се работи в момента е „InnoWave“ и се изпълнява по Програмата за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България“ с период на изпълнение Април 2021 г. – Април 2023 г.

Общата цел на проекта е да се разработи устойчива система от мерки, включително стимулиране на създаването на бизнес и укрепване на факторите, влияещи върху предприемаческия успех в трансграничната зона на България и Гърция.

Обхващащата площ на програмата се състои от региона на Източна Македония и Тракия (Еврос, Кавала, Ксанти, Родопи и Драма) и региона на Централна Македония (Солун и Серес) в Гърция и Южния централен район за планиране, както и Югозападния район (областите Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково) в България.

Партньори по проекта са „Сдружение за научноизследователска и развойна дейност“ и „Изследователски институт на международния университет в Гърция“.

Сдружение „Център за насърчаване на предприемачеството“ притежава валиден сертификат за съответствие с изискванията на международно признатите стандарти ISO 9001:2015 и ISO 27001:2013 с обхват „Подготовка на проекти за грантово финансиране, управление на проекти. Провеждане на обучения. Юридически консултации при изготвяне на тръжни документации.“ Политиката на компанията е ориентирана към предлагане на качествени консултации, обучения и разработване на проекти по европейски програми, финансирани по линия на европейските програми:  Декларация за политиката по качество и сигурност на информацията за 2024 г. е приложена.

Декларация за политиката по качество и сигурност на информацията

Политика за защита на личните данни

BV_Cert_9001-27001

"ИНТЕР КОНСУЛТ АГРО" ООД

„Интер Консулт Агро“ ООД – компания, специализирана в подготовка и управление на проекти, финансирани от Програмата за развитие на селските райони, Програмата за морско дело и рибарство и Националните програми, финансиращи селското стопанство.

"ИНТЕР КОНСУЛТ НОВА" ООД

Компания, с основен фокус предоставяне на услуги в областта на консултиране по международно признати стандарти, управленско консултиране, бизнес анализи, оценки и др.

„Интер Консулт Нова“ ООД притежава валиден сертификат за съответствие с изискванията на международно признатите стандарти ISO 9001:2015 и ISO 27001:2013 с обхват „Разработване и внедряване на системи за управление и обучение на одитори. Извършване на функционални анализи, анализи на трудовата дейност и работните процеси. Изготвяне на стратегии, планове и програми.“ Политиката на компанията е ориентирана към предлагане на качествени консултации, обучения и разработване на проекти по европейски програми, финансирани по линия на европейските програми Декларация за политика по качество и сигурност на информацията_ICN

BV_Cert_9001-27001

СНЦ "ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР В ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА"

СНЦ „Европейски център в подкрепа на бизнеса“ – неправителствена организация, която подпомага бизнеса, чрез информационна, иновационна, обучителна и координационна дейност.  Към сдружението функционира Център за професионално обучение, лицензиран в НАПОО.