За нас

Екип

Екипът ни се състои от експерти в областта на бизнес развитието, бизнес и проектно консултиране, разработване и управление на проекти в рамките на различни програми и донорски инструменти за финансиране. Работим със собствен екип с дългогодишен опит в компанията и не ползваме подизпълнители, което осигурява единен корпоративен подход и гарантира качеството на работата ни.

Георги Грънчаров

Основател и управител на Интер Консулт Груп ООД и Интер Консулт Агро ООД

Георги е консултант с 15-годишен опит в предприсъединителни и оперативни програми на ЕС, като основният му фокус е Програмата за развитие на селските райони.

Притежава дългогодишен опит като ръководител и координатор на инфраструктурни и инвестиционни проекти. Ръководител е на консорциум за изпълнение на ЛОТ 2 по проект № К 07-31-3/23.11.2007г “Промотиране на системи, инструменти и добри практики за управление на качеството в до 100 администрации”, с Финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, финансиран от Европейски социален фонд (2008 г.)

Трудовият си опит стартира в административните структури – Министерство на земеделието и горите, Министерство на транспорта и съобщенията и ДВФК към Министерство на финансите. От 2004 година работи в частния сектор като собственик и управител на компании, занимаващи се с консултиране при грантово финансиране.

Магистър по икономика от Стопанска академия “Д. А. Ценов”, специалност „Счетоводство и контрол“, гр. Свищов, Магистър по “Бизнес администрация“ от Нов Български Университет, Магистърска степен „Европейски проекти” на Американски университет в България.

Водещ одитор по международно признатите стандарти ISO 9001 и ISO 14001.
Кремена Раднева

Основател и управител на Интер Консулт Груп

Магистър по икономика от Икономически университет – Варна.Кремена е с над 20 годишен професионален опит. Шест от тях са в банковата сфера, свързани с корпоративно кредитиране. От 1996 година работи в частния сектор, а от 2005 година се развива в сферата на бизнес-консултирането с фокус към Оперативните програми, подкрепящи бизнеса– ОПИК, ОПРЧР. Ръководител на проекти. Притежава опит, както в предприсъединителни  и оперативни програми на ЕС, както и в международни донорски програми.Специфичен опит в областта на публично-частното партньорство, лектор на специализирани обучения за бизнеса и публичната администрация, както и на информационни кампании.Водещ одитор по международно признатите стандарти ISO 9001 и OHSAS 18001.
Савина Симеонова

Основател и управител на Интер Консулт Нова ООД

Савина е с над 15 годишен професионален опит. Като професионален архитект започва своята кариера като част от проектантски екипи на големи обществени и промишлени сгради. След регистрацията на компанията през 2005 година, основно се занимава с разработване и внедряване на системи за управление в съответствие с изискванията на международно признати стандарти от серията ISO, както и с подготовка и управление на проекти по предприсъединителни фондове и оперативни програми. Експерт по управление на проекти.Магистър „Архитект“ от ВИАС, гр. София.
Албена Аврамова

Директор на ЦПО към СНЦ Европейски център в подкрепа на бизнеса

Магистър по ПравоПритежава опит в ръководене на учебния процес в ЦПО, изготвяне на учебна документация и организиране на обучителни курсове за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности.Член на екипа Интер Консулт от 10 години с опит в подготовката и управлението на проекти, финансирани по национални и международни програми. Ръководител на проекти на сдружението по ПРСР, ОПРЧР, Интеррег V-A Румъния – България.
Огнян Ангелов

Управител на Интер Консулт Агро ООД

Огнян Ангелов е мениджър на девизия Програма за развитие на селските райони в екипа на Интер Консулт. Разполага с богат опит в разработката и управлението на проекти от ПРСР 2007-2013, ПРСР 2014-2020, подход Лидер, ОПРСР 2007-2013, Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор и др. селскостопански и пазарни механизми с грантово финансиране. Доказан експерт в сферите на финансиране на сектор „Земеделие“ и хранително-вкусова промишленост. За периода от 2011 до този момент подготвя и управлява успешно инвестиционни проекти на обща стойност над 65 млн. лв.Огнян е магистър по „Управление на международни проекти“ от УНСС гр. София.
Любена Димитрова

Управител на Интер Консулт Груп ООД

Любена заема длъжността „ръководител проекти“ в компанията. Има над 7-годишен професионален опит в областта на подготовката и административното управление на проекти, финансирани по линия на европейските програми в България. По време на работата си изпълнява дейности, като анализ и разясняване на национални стратегически и планови документи за усвояване на средствата от ЕС; подготовка и управление на проектни предложения, финансирани по линия на Структурните и Кохезионния фонд на ЕС в България, Национален бюджет и др. финансови инструменти; разпределение на задачи и мониторинг на работния процес; провеждане на срещи с клиенти, изготвяне на оферти и договори за подготовка и управление на проекти; подготовка на материали за представяне на компанията пред трети лица и институции; маркетиране на фирмената дейност; цялостна организация на работния процес, проследяване на напредъка на работа; участие в административното управление на проекти, като част от екипи по организация и управление; подготовка на тръжни документи, спазвайки разпоредбите на националното законодателство и ръководствата за изпълнение по отделните програми; участие в срещи на браншови организации, осъществяващи дейност в областта на европейските програми; участие в срещи на ниво Управляващ орган на оперативните програми „Иновации и конкурентоспособност“ и „Развитие на човешките ресурси“. Любена завършва висшето си образование през 2014 г. в УНСС, гр. София, с образователно – квалификационна степен магистър по специалност „Финансов мениджмънт“, с професионална квалификация „магистър по икономика“.
Михаела Ангелова
Мениджър
Михаела Ангелова притежава над 11 годишен професионален опит като консултант в областта на подготовката и административното управление на проекти, финансирани по линия на европейските програми в България.В периода на работата си в Интер Консулт Груп ООД придобива експертни знания и умения в сферата на предприсъединителните и оперативните програми на ЕС, както и на международните донорски програми. Професионалните й задължения са свързани с: анализ и разясняване на национални стратегически и планови документи за усвояване на средствата от ЕС; съдействие за концептуалното оформление на проектната идея и дефиниране на обхвата на проекта; подготовка на проектното предложение и мониториране на процеса до подписване на договор с УО; цялостно управление на изпълнението на административните договори за безвъзмездна финансова помощ; подготовка на тръжна документация за избор на външни изпълнители, спазвайки разпоредбите на националното законодателство и ръководствата за изпълнение по отделните програми; поддържане на комуникация с регионалните и централни звена на управляващите органи по съответните програми. В допълнение, отговаря за организирането и изпълнението на работата на консултантите от екип „Европейски проекти“ и маркирането на фирмената дейност.Михаела е магистър по специалност „Мениджмънт“ към Икономически Университет-Варна